Tinapay Ng Buhay (Mga Bagong Awiting Pangmisa)

Tinapay Ng Buhay (Mga Bagong Awiting Pangmisa...

Release Date
At Home in Our Hearts
Lord, Have Mercy
Kung 'Yung Nanaisin
Tinapay Ng Buhay
Huwag Kang Mangamba
Sa Hapag Ng Panginoon
Panginoon, Maawa Ka
Panalangin Ng Bayan
Sa Krus Mo At Pagkabuhay
Sa Pamamagitan Ni Kristo/Dakilang Amen
Ama Namin / Sapagkat Sa'Yo Ang Kaharian
Kordero Ng Diyos
Salamat Sa Diyos / Tanda Ng Kaharian Ng Diyos
Tinapay Ng Buhay (Instrumental)
Humayo't Iyahag (Choral Version)
Humayo't Ihayag (Minus One)