Japanese Notebooks

Japanese Notebooks

13 Songs
Release Date
A New Day (Tokyo)
Ichi (Kumo)
Temper (Yukio Mishima)
Downfall (Junichiro Tanizaki)
Ni (Matsu)
The Long Journey (Matsuo Basho)
Flock (Abe Sada)
San (Igoruto)
Clouds (Ryounkaku No To)
Vanished (Yoshiharu Tsuge)
Shi (Toku)
Calm (Midori No Yume)
Thirteen Petals (Kiku)