Vera Figueiredo

2 Followers
The Little Ant (feat. Vera Figueiredo, Leo Testoni & Celso Pixinga)
Don’t Go Sister (feat. Leo Testoni, Vera Figueiredo, Natália Koike & Thiago Pity)