cøzybøy

346 Followers
66K Plays
what did yøu think i meant when i said i løve yøu
E
i swear this søng is abøut eating øut my best friend's pussy
E
what did yøu think i meant when i said i løve yøu pt. 2
E
i used tø knøw høw tø løve </3
E
yøu used tø be my little angel (feat. Le Play)
E