ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

Release Date

All Episodes

🔴วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง | ฝึกเข้าถึงนิพพานในปัจจุบัน 📌แก่นพุทธศาสน์-พุทธทาส ภิกขุ #อริยคุณ ชมรมผลดี(อ่าน)

"วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง" : พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี 📌 จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. "ครอบครัว คณิตวิชากุล" ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้วปวง" เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื ...  Show more

"ปกิณกธรรม" หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 📌รวมคำสอน ข้อวัตร เรื่องลี้ลับ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ 🔴#อริยคุณ ชมรมผลดี (โจโฉ.net อ่าน)

(เสียงอ่าน) : ปกิณกธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต : พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน พระผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของพระป่าสายเถรวาทที่เคร่งครัดของไทย และยูเนสโกย่องยกเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ : รวมเนื้อหาเกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติ เกล็ดคำสอน เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาต ...  Show more

พุทธศาสนา&เศรษฐกิจ : ธรรมสู่ความเจริญทางโลก || อ.พร รัตนสุวรรณ : #อริยคุณ(อ่าน) : ความเข้าใจผิดในเรื่องทาน บุญ&หลักธรรม

พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ อ.พร รัตนสุวรรณ : อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี จัดทำโดย.. ครอบครัว "ภูมิประสพ" || คนจำนวนมากยังเข้าใจผิดในคำสอนของพุทธว่า ผู้สนใจธรรม ผู้จะเข้าถึงธรรม ต้องสละโลก จะหวังรวย หวังเจริญทางโลก เป็นการผิดหลักศาสนา ควรสันโดษ จะทำตัวทันสมัยใช้ชีวิตหรูหราไม่ได้ จนทำให้บ ...  Show more

ปฐมบทสู่ความเป็นพุทธแท้ : "แก่นแท้พุทธศาสนา" || หัวใจแห่งพุทธ&แก่นธรรมเพื่อชีวิต : ป. อ. ปยุตฺโต || #อริยคุณ ชมรมผลดี (อ่าน)

"แก่นแท้ของพุทธศาสนา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หนังสือสรุปคำสอนที่เป็นแก่นแท้ของพุทธ ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ชาวพุทธทุกคนได้อ่านได้ฟังสักครั้งในชีวิต หลายคนคงสงสัยว่าสรุปแล้วอะไรคือหัวใจพุทธศาสนากันแน่ เพราะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายท่านก็สอนไว้ต่างกัน เช่น เว้ ...  Show more

"ชีวิตหลังมรณะ" : The Life Beyond Death (โลกทิพย์๔) : ความจริงของภพชาติ & สังสารวัฎ กรรม นรก สวรรค์ ผี เทวดา ฯ หนังสือต่างชาติที่อธิบายเหตุผลเชิงลึก และตรงหลักพุทธธรรม : อ่านโดย #อริยคุณ ชมรมผลดี

เสียงอ่านหนังสือ.. "ชีวิตหลังจากตๅย" เรียบเรียงจากเรื่อง The Life Beyond Death by.. Yogi Ramacharaka โดย อ.ศิริ พุทธศุกร์ & อ.พร รัตนสุวรรณ (ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยในมหาจุฬาฯ) หนังสือของชาวต่างชาติที่อธิบายชีวิตของโอปปาติกะ คือเรื่องผีสางเทวดา สิ่งมีชีวิตประเภทกายทิพย์ ในเชิงทฤษฎีมีเ ...  Show more