ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

Release Date

All Episodes

ิกฎแห่งกรรม : พุทธธรรม ๕ (ป. อ. ปยุตฺโต - เสียงโจโฉ)

พุทธธรรมฉบับปรับขยาย ตอน.. ชีวิตเป็นอย่างไร  บทที่ ๕. "กรรม"  ในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท   : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จากต้นฉบับครั้งที่ ๕๕   เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน ควรศึกษาตามลำดับตั้งแต่  บทเริ่มต้นพุทธธรรม จนถึงบทที่ ๑ และเรียงตามลำดับบทไ ...  Show more

ไตรลักษณ์ : พุทธธรรม ๓ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)

"ชีวิตเป็นอย่างไร" บทที่ ๓  ไตรลักษณ์ : กฎธรรมชาติ , ลักษณะ ๓ ประการในความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี   :: เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน  แนะนำให้ฟังตามลำดับ โ ...  Show more

อายตนะ ๖ : พุทธธรรม ๒ (ทางรับรู้ของชีวิต)

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตโต  || ตอน.. ชีวิตคืออะไร บทที่ ๒ “อายตนะ ๖” (แดน/ทางรับรู้ คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ)  หนังสือพุทธธรรม  เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา  จากพระไตรปิฎก และคำภีร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ อย่าง ...  Show more

ขันธ์ ๕ : พุทธธรรม ๑ ชีวิตคืออะไร

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตโต  || ตอน.. ชีวิตคืออะไร บทที่ ๑.. ขันธ์ ๕  ส่วนประกอบ ๕ อย่างของชีวิต ที่ต้องรู้เข้าใจให้ตรงก่อน ::  หนังสือพุทธธรรม  เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา  จากพระไตรปิฎก และคำภีร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสรุปจั ...  Show more

บทเริ่มต้น..พุทธธรรม (กำเนิด ลักษณะ สิ่งที่ควรรู้ก่อน)

พุทธธรรมฉบับปรับขยาย : บทเริ่มต้น  ความนำ สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน และลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 55  บทเริ่มต้นนี้เพื่อปูพื้นความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มา กำเนิดแห่งพุทธธรรม หรือพุทธศาสนา ซึ่งควรจะรู้และเข้าใจก่อน สำหรับเสีย ...  Show more