ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

Release Date

All Episodes

"กุญแจภาวนา" : หลวงปู่ชา สุภทฺโท || เสียงอ่านหนังสือ - อริยคุณ ชมรมผลดี ||

เสียงอ่านหนังสือ "กุญแจภาวนา" :: พระโพธิญาณเถระ หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง || หลักสำคัญของการปฏิบัติธรรม ทำกรรมฐานทั้งในด้านสมถะ และวิปัสสนา ด้วยคำสอนที่กระชับ เรียบง่าย แต่ตรงถึงแก่นแท้สู่ความพ้นทุกข์ และเป็นสิ่งที่ผู้สนใจธรรมต้องให้ความสำคัญที่สุด คือไม่ใช่รู้ธรรมะ ด้วยการท ...  Show more

พุทธธรรม ๑๕.อริยมรรค หมวดศีล || สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีวะ : ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย)

"อริยมรรค หมวดศีล" คือมรรคข้อที่ ๓-๕ ได้แก่   สัมมาวาจา เจรจาชอบ , สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ , สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ   เสียงอ่านหนังสือ.. พุทธธรรมฉบับปรับขยาย  ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร? บทที่ ๑๕.องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่ ๒: หมวดศีล  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ...  Show more