ای سلسله مو از این‌سو گذر کن

ای سلسله مو از این‌سو گذر کن

ای شاخ گل نوید تماشای کیستی
ای شیخ جهان از تو دیدار بتان از من؛ مجلسی
ای شیخ جهان از تو دیدار بتان از من
ای عشق دل و جانم سوختی تو
ای غنچۀ خوابیده چون نرگس نگران خیز
ای قبلۀ صاحب نظران
ای که انکار کنی عالم درویشان را
ای مژدۀ دیدار تو چون عید مبارک
ای میهن من میشوی آزاد بخیر، توکل بخدا
ای نام غمت ترانۀ من، عشق تو همه بهانۀ من
ای نگار من گلعذار من
ای همیشه یاور من اعتماد و باور من پدر من
ای وای وطن، وای وطن، وای وطن
ای یار دمی بشنو این ناله و فغان من
این زندگی چو ساغری پُر ز اشکهای ماست
اینسان که شعله‌خیز بوَد ناله های من؛ قدیمی
اینسان که شعله‌خیز بوَد ناله‌ های من
با آتشین خوی خود جان و دلم سوختی
با خبر باش با خبر شب به پیشت می‌آیم
با کسی جز تو آشنا نشوم؛ مجلسی
با کسی جز تو آشنا نشوم
با لطف بی‌انتها صدای مرا باری بشنو ای خدا
بادا بادا، حنایت مبارک بادا
بار بار قربان سرت می‌گردم
باران شوم، تا ببارم قطره قطره
باز آمد و باز آمد، یار رفته باز آمد
باز از دل به سوی دیدۀ ما می‌آیی؛ کنسرت
باز از دل به سوی دیدۀ ما می‌آیی