درس ۸ کتاب High Intermediate2 کانون زبان ایران

درس ۸ کتاب High Intermediate2 کانون زبان ایرا...

درس ۴۲ کتاب English Vocabulary in Use

Like, deslike and desire 

درس ۳۹ کتاب English Vocabulary in Use

Describing objects 

درس ۴۱ کتاب English Vocabulary in Use

Pleasant and unpleasant feelings 

درس ۴۰ کتاب English Vocabulary in Use

Belief and opinion 

شماره سه: Barron's Essential Words for the GRE

صفحه ۸، ادامه از کلمه idiosyncrasy 

شماره دو: Barron's Essential Words for the GRE

صفحه ۸ کتاب، ادامه از کلمه disparaged 

درس ۳۸ کتاب English Vocabulary in Use

Money 

درس ۳۷ کتاب English Vocabulary in Use

Crime 

درس ۲۸ کتاب English Vocabulary in Use

Medicine and Technology 

درس ۲۷ کتاب English Vocabulary in Use

Health and Medicine 

درس ۲۶ کتاب English Vocabulary in Use

Clothes 

درس ۲۵ کتاب English Vocabulary in Use

The Natural World 

درس ۲۴ کتاب English Vocabulary in Use

Towns 

درس ۲۳ کتاب English Vocabulary in Use

Environmental Problems 

درس ۲۲ کتاب English Vocabulary in Use

Physical geography 

درس ۲۱ کتاب English Vocabulary in Use

Food 

درس ۲۰ کتاب English Vocabulary in Use

Music 

درس ۱۹ کتاب English Vocabulary in Use

Theatre and Cinema 

درس ۱۸ کتاب English Vocabulary in Use

Art and Literature