SAGANTAA ILAAFI ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. STEPS TO CHRIST AND TODAY’S SERMON FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

SAGANTAA ILAAFI ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE AB...

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

SAMUUDA AMANAMMUUMMAA. SAMPLES OF FAITH ; 

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMILY AND TODAY'S SERMON FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UTUBAA GAA'ILAA KUTAA 4FFAA. FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF MARRIAGE 4TH LESSON AND THE WORD OF GOD ; 

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS CHOISE ; 

SAGANTAA DHUGABA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREEYNA FI DUBBII SAGALEE WAAQAYYOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE ; 

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

RAAJII BOQONNAA DHABEE KUTAA 12FFAA. THE RESTLESS PROPHET 12TH LESSON ; 

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY’S SERMON FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WALALOO FI DUBBII SAGALEE WAAQAYYOO. POEM AND THE WORD OF GOD; 

SAGANTAA MACAAFNI QULQULLUUN MAAL JEDHA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAFFII DHAGEFATTOOTAAF DEBII KITAABA QULQULLUU IRAA KENAME. BIBLE QUESTION AND ANSWERS ; 

SAGANTAA MAATII FII LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OOROMOO. FAMILY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BU'UURA MAATII KUTAA 3FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF FAMILY LESSON 3 AND THE WORD OF GOD; 

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA, LISTENERS CHOISE ; 

SAGANTAA DHUGABA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON ; 

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO, THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WAAN IRRA CAALU HAWWUU KUTAA 11FFAA. LONGING FOR MORE LESSON 11TH; 

SAGANTAA FAYYAA FI LALLABA SAGALE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BISHAAN QULQULLUU FI DUBBII SAGALEE WAAQAYYOO. WATER AND THE WORD OF GOD; 

SAGANTAA MACAAFNI QULQULLUUN MAAL JEDHA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAFFI DHAGEFATTOOTAAF DEBII MACAAFA QULQULLUU IRRAA KENAME.QUESTION AND ANSWERS; 

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

SAMUUDA AAMANAMUUMMAA. SAMPLES OF FAITH; 

SAGANTAA MAATII FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMILY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UTUBAA MAATII KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF FAMILY LESSON 2; 

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA, LISTENERS CHOISE ; 

SAGANTAA DHUGABA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON ; 

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO, THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BOQONNAA SANBATAA KUTAA 10FFAA. SABBATH REST LESSON 10 ; 

SAGANTAA DARGAGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

KARAA QAJELAA,DUBBII SAGALEE WAAQAYYOO;