Snowin' on Raton (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)

Snowin' on Raton (feat. Butch Hancock, Joe El...

Moanin' of the Midnight Train (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
Long Time Gone (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
She Smiles Like a River (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
Love, Please Come Home (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
Give My Love to Rose (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
Treasure of Love (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
Satin Shoes (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
The Ballad of Honest Sam (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
Mama Does the Kangaroo (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
She Belongs to Me (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
I Don't Blame You (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
Mobile Blue (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)
Ramblin' Man (feat. Butch Hancock, Joe Ely & Jimmie Dale Gilmore)