Dal ke dekhe da ketana khal ba

Dal ke dekhe da ketana khal ba