Overture (From "Raise the Red Lantern") [feat. China Symphony Chorus, Huang Shuangkai, Luo Wanyin, Ren Hong & Sun Guisheng]

Overture (From "Raise the Red Lantern") [feat...

Fu Gui and Jia Zhen (From "To Live") [feat. Chen Min, Chen Yin, Shen Cheng, Zhan Zunlian, Zhang Qiang & Zhao Lin]
Life's Years Like Flowing Water (From "To Live") [feat. Chen Min, Chen Yin, Shen Cheng, Zhan Zunlian, Zhang Qiang & Zhao Lin]
Two Trees (From "Sunbird") [feat. Li Guanglu, Yang Liping, Zhang Weiliang & Zhao Lin]
Spirit of the Peacock (From "Sunbird") [feat. Li Guanglu, Zhang Weiliang & Zhao Lin]
Theme (From "Ju Dou") [feat. Li Xinzghu & Zhang Weiliang]
Brotherly Love and Stage Life (From "Farewell My Concubine") [feat. Ai Bin, Huang Shuangkai, Luo Wanyin, Ren Hong, Sun Guisheng & Zhang Weiliang]
The Curtain Falls (From "Farewell My Concubine") [feat. Ai Bin, Huang Shuangkai, Luo Wanyin, Ren Hong, Sun Guisheng & Zhang Weiliang]
The Love Between Chun Zhi and Nio Bao (From "Red Firecracker, Green Firecracker") [feat. Zhang Weiliang & Zhao Lin]
On the Yellow River. Unflinching Love (From "Red Firecracker, Green Firecracker") [feat. Zhang Weiliang & Zhao Lin]
Women (From "Raise the Red Lantern") [feat. China Symphony Chorus, Huang Shuangkai, Luo Wanyin, Ren Hong & Sun Guisheng]
Fate (From "Raise the Red Lantern") [feat. China Symphony Chorus, Huang Shuangkai, Luo Wanyin, Ren Hong & Sun Guisheng]