Da Da Godar Ghara

Da Da Godar Ghara

1 Play
Ashna Watan Ta Rasha
Khowaga Khobona Me Bailale
Khudaye De Zama Da Las Bangre Ka
Pama De Tula Zindage Krala Bekhowanda
Sa Ghamjana Shpa Wa
Sanga Ba Woze Da Zarge Janana
Ta Che Ye Tale Bal Watan Ta
Za Nasta Woma Ghale