Bahkt E Katoma Sanum

Bahkt E Katoma Sanum

Song
Artist
Albums
Aghar Asman Zameen E Illa
Bakshas Tenate Kane Kwar
Bech Kar Samsahi Bekar Samashi
Hamo Khalq E Hamo Hand E
Huse Kana Therak Pes
Kalkant Kot Ne Burza
Katma Tena Amish Tei
Mar Kana Panj Sakti Insana
Milas Af Dimag Ati
Moqadar Na Dahi Tako Sanam Nehum
Mumkin Nanna Dua E Pardesi
Nan Amar Mare Nanna
Nanna Har Bank Ashekir E Nu
Nanna Kafan Darwazaga Tango Kye
Ne Mubarak Eid
Ustati Horan Ano Kare Not
Uste Dewana Rande Na Elfak