Hamo Khalq E Hamo Hand E

Hamo Khalq E Hamo Hand E

Song
Artist
Albums
Aghar Asman Zameen E Illa
Bahkt E Katoma Sanum
Bakshas Tenate Kane Kwar
Bech Kar Samsahi Bekar Samashi
Huse Kana Therak Pes
Kalkant Kot Ne Burza
Katma Tena Amish Tei
Mar Kana Panj Sakti Insana
Milas Af Dimag Ati
Moqadar Na Dahi Tako Sanam Nehum
Mumkin Nanna Dua E Pardesi
Nan Amar Mare Nanna
Nanna Har Bank Ashekir E Nu
Nanna Kafan Darwazaga Tango Kye
Ne Mubarak Eid
Ustati Horan Ano Kare Not
Uste Dewana Rande Na Elfak